Månadsarkiv: januari 2014

Marknadsföringsmodeller – Positionering

Positionering är snarare en marknadsföringsterm, som om i grund och botten handlar om att som första förstå vad kunderna vill ha. Man vill ge ett svar då kunden (för sig själv) frågar: ”Varför borde jag köpa/konsumera ert brand?” (Principles of Marketing s. 441).

Det finns olika typer av positionering, t.ex. more for more, som handlar om att hitta den mest exklusiva produkten och debitera det högsta priset för att man skall kunna täcka de högsta kostnaderna (Principles of Marketing s. 442).

Med hjälp av positionering vill man så att säga positionera företaget på marknaden. Konsumenterna vill se något konkret, istället för att bara bli utlovade olika varor och tjänster (Principles of Marketing s. 445).

Källor: Kotler m.fl. – Principles of Marketing, fifth European edition (2008)

Sonja L. 38044

Annonser

En kommunikationsmodell

Olika former av kommunikation är grundläggande för en fungerande marknadsföring. Det finns flera olika typer av kommunikation, men de har alla som mål att påverka kunden.

Företagets marknadsföring kan bland annat analyseras ur en synvinkel där man ser på hur de försöker nå ut till sina kunder, d.v.s. vilka kommunikationskanaler de använder samt vilket budskap de vill nå ut med.

Begreppet kommunikationsmodell innebär en modell där ett budskap går från en sändare till en mottagare via en kanal, och modellen kan också visa sambandet mellan orsakan och verkan. I den grundläggande kommunikationsmodellen finns det en sändare, som skickar ut sitt budsakp via ett så kallat verktyg (t.ex. media), och en mottagare som tar emot budskapet samt tolkar det. Detta brukar man anse vara grunden i marknadskommunikationen (Mossberg & Sundström 2011, 274).

Mellan sändaren och mottagaren kan det dock finnas olika typer av störningar, så kallat brus, som påverkar kommunikationen negativt. Bruset kan förstöra ett företags marknadsföring, speciellt om denna störning är långvarig. Därför är det mycket viktigt att företaget funderar över sin marknadsföringstaktik, och därmed kan förutse eventuella störningsfaktorer (Mossberg & Sundström 2011, 274).

Konsumtion är ofta förknippat med negativa miljöeffekter, vilket kan vara problematiskt för vissa företag samt deras markandsföring. Det gäller att tänka på denna aspekt då markandsföringen planeras, d.v.s att få fram hållbarhetsaspekter i kommunikationen (Mossberg & Sundström 2011, 275). Ett företags kommunikation måste vara rätt flexibel.

Det finns flera centrala frågeställningar i kommunikationsprocessen. I marknadskommunikationen måste företaget fundera på vem de vill nå med sin kommunikation, och utgående från det kan det även vara lättare att välja vilken kommunikationskanal är mest effektiv (Mossberg & Sundström 2011, 276). I dagens samhälle sker en stor del av kommunikationen via sociala medier, vilket förstås även sätter vissa krav på hur budskapet ska formuleras för att verka attraktivt bland allt annat som finns på nätet.

 

Ulrika S.  36724

Källa:

Mossberg, L., Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur

Marknadsföringsmodell

En modell över företagets makromiljö

 

Externa krafter påverkar också marknadsföringen, en modell över företagets makromiljö beskriver Mossberg och Sundström (2012, 74) olika faktorer som utifrån påverkar ett företags marknadsföring. Som t.ex. kulturen (Mossberg & Sundström 2012, 75) på ett visst område begränsar företagets marknadsförings möjligheter. Att sälja griskött i ett muslimskt land kan vara väldigt svårt. För att ett företag skall ha en framgångsrik marknadsföring är det viktigt att det finns en förståelse på kulturen och samhället där marknadsföringen sker, vid internationell marknadsföring är det ännu viktigare.

 

En annan sak som marknadsföringen påverkas av är politik och lagstiftning enligt Mossberg och Sundström (2012, 81). För att undvika extra kostnader eller andra problem gäller det för marknadsföringsavdelningen att vara medveten om den varande politiska situationen i området, både med det som skrivits i lagen men också andra politiska osäkerheter är bra att vara medveten om. Som om politiska faktorer är t.ex. användning av barnarbetskraft i ett u-land har ofta negativa effekter på ett företags försäljning. Sedan finns det ännu särskild lagstiftning för reklamer och marknadsföring(Mossberg & Sundström 2012, 82) vilket begränsar också verksamheten.

 

Som tredje externa faktor har Mossberg och Sundström ekonomi (2012, 83). När det är recession på gång har marknadsförarna händerna fulla eftersom konsumtionen minskar och det är marknadsförarnas arbete att få kunderna att fortsätta konsumera lika mycket och helst mera än tidigare.

 

Man kan se ganska mycket av den omgivningen som marknadsföringen sker i på basis av själva marknadsföringen, om marknadsföringen inte passar i sin omgivning är den kortlevad. En ny idé måste kommas snabbt på för att inte kunderna skall få en negativ bild av ett företag pga. dålig marknadsföring, fastän själva produkten eller tjänsten skulle vara bra.

 

Jonna D. 37629

 

Källa: Mossberg, L. och Sundström, M. (2012) Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur

inlämningsuppgift 29.1

SWOT-analysen är en metod som används inom företag och organisationer som ett hjälpmedel till att förbereda sig inför möjliga förändringar på marknaden. SWOT är en förkortning av fyra engelska ord: ”Strengths”, ”Weaknesses”, ”Opportunities” och ”Threats” (styrkor, svagheter, möjligheter, hot). I en SWOT-analys listar man upp olika egenskaper och fakta om företaget som sedan klassificeras i  någon av dessa kategorier. (Kotler m.fl. 2004, 58)

Då man listar upp egenskaper till styrkor och svagheter så listar man inte upp allt man är bra eller dålig på, utan man ser endast på kritiska framgångsfaktorer, dvs saker som är väsentliga för framgång och tillväxt, ex. marknadsandel, teknologi, distribution, pris, kvalité, image, osv. Styrkorna och svagheterna skall vara relativa och jämförbara med konkurrerande företag. (Kotler m.fl. 2004, 59)

Möjligheterna och hoten är saker som händer i omvärlden som kan antingen ha en positiv eller negativ effekt på företagets verksamhet. Därför kan en möjlighet bli ett hot ifall det sker en ogynnsam förändring i omvärlden och vice versa. Alla hot och möjligheter är inte nödvändigtvis av samma storlek och kräver därför inte lika åtgärder. Man bör förbereda sig speciellt för de grovaste och mest sannolika hoten och fokusera på de möjligheterna som man anser attraktiva och med låg risk. Några exempel på möjligheter och hot är: politiska förändringar, teknologi förändringar, låg-/högkonjunktur, demografiska förändringar. (Kotler m.fl. 2004, 58)

 

Niklas G. 36833

 

Källa: Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J.  Principles of Marketing, fourth edition, 2004.

Individuell övning: Företagsanalys

Philip Kotlers marknadsföringsmix är en användbar analysmodell för företag, dess marknadsföring och dess omgivning. Marknadsföringsmixen används för att analysera ett företags mål på sin egna bransch. Marknadsföringsmixen har fått smeknamnet ” Fyra P:n”, och är sammanställt av fyra olika analyskomponenter: Produkten, Priset, Påverkan och Platsen.(Kotler 2000, 15)

Analys av företagets produkter tar i beaktande många olika synvinklar, t.ex. dess utseende, paket, varumärke, kvalitet o.s.v.(Kotler 2000, 15) Företagets verksamhet grundar sig på en bra affärsidé och försäljningen av denna produkt eller tjänst. Därför är det vitalt att undersöka produktens potential och svagheter.

Produktens pris är också viktigt för att analysera ett företag som helhet.(Kotler 2000, 15) Ett företag som satsar på sina produkter genom kvalitet och långa garantitider kan möjligtvis ta ut ett högre pris av konsumenter och vice versa. Och från ett finansiellt perspektiv, täcker produktens pris dess produktionskostnader samt andra kostnader som uppkommer i företaget? Hur stor del av produktens pris är påverkat av marknadsföringens kostnader? Är det höga eller låga priset orsaken till att produkten säljs eller inte? Att analysera priset går djupare in i företaget än man kan tro, det räcker inte med att se på prislappen utan man måste förstå helheten.

Det två första P:na ser mera på företagets komponenter som man kan justera på ett något snabbare sätt, och företaget kan själv påverka dem. Det tredje P:et, påverkan innehåller marknadsföring, PR, branding o.s.v.(Kotler 2000,15). Det är svårt för ett företag att ändra på sitt brand över en natt, och det kräver mycket tid för att förbättra sitt brandimage om det blivit smutskastat. Ett företag med fungerande marknadsföring av produkter och tjänster till rätt kundgrupper och i passliga mängder tenderar att klara sig mera framgångsrikt. PR och marknadsföringen skall vara differentierad så att den står ut i mängden.

Det sista P är platsen, alltså var produkten säljs, alltså olika distributionskanaler, synlighet, läge o.s.v.(Kotler 2000, 15). Om en produkt finns på många olika distributionskanaler, och de två första P:na produkten och priset är rätt så borde produkten säljas mera. Det är viktigt att analysera var produkten säljs, för det påverkar också konsumentens köpbeslut.

Kotler varnar dock för att analysen blivit ur ett företagsperspektiv för att analysera sin framgång inom sitt område eftersom analysmodellen endast tar i beaktande försäljarens redskap för att påverka köpare. Den tar inte i beaktande vad konsumenter vill eller tycker. (Kotler 2000, 16). Förhållandet mellan ett företag och dess konsumenter är viktigt, och måste vårdas genom ömsesidig analys. Företager är omgivet av andra företag och konsumenter, så för att få en grundlig analys av ett företag måste man också se det från diverse andra perspektiv. Men trots det är marknadsföringsmixen ett bra analysredskap för den fokuserar på de fyra centrala komponenterna inom ett företag, och det kan troligen användas på alla storleks företag och på många olika branscher.

Victoria G. 37607

Källa: Kotler, Philip. (2000) Marketing Management. Prentice Hall Inc.

Blogginlägg 26.1

Ulrika:

Jag är andra årets psykologistuderande, hemma från Lovisa, som nu börjat läsa företagsekonomi som biämne. Jag förväntar mig kunskap som stöder samt kan kombineras med mina psykologistudier. Förväntar mig även att vi efter kursen ska kunna observera samt bedöma diverse företags marknadsföringsstrategier.

 

Victoria:

Mitt namn är Victoria. Jag är första årets studerande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Jag förväntar mig att kursen ger en grundlig första bild på marknadsföring. Jag ser fram emot kursen eftersom jag är intresserad av ämnet och kommer antagligen att läsa det som huvudämne i framtiden.

 

Sonja:

20-årig SF-studerande som är hemma från Åbo. Försöker röra på mig på fritiden. Spelade Tennis i tidernas morgon och skulle vilja börja på nytt. Umgås också med kompisar på fritiden. Förväntar mig intressanta studiebesök, ny kunskap och kreativt lärande av kursen.

 

Jonna:

Jag är gulnäbb på Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Sökte som första val till denna skola men närmare framtidsplaner finns inte. T.o.m. valet av huvudämne orsakar en del problem och därför försöker jag att se på varje ämne noggrant och hitta en lösning som passar mig bäst. Marknadsföring är ett starkt alternativ för huvudämne. Men det kan jag säga att hittills har jag trivts väldigt bra och jag är ännu nöjd med mitt val av skola.

 

Niklas:

Hej jag e Niklas hemma från fina fagra Esbo och studerar på HHÅA. Jag måste erkänna att jag inte har ett så stort intresse för ämnet i fråga och därmed inte så stora förväntningar heller. Jag är av den åsikten att twittrande och bloggande är kanske ett roligt sätt att lära i ett högstadium men tvivlar på att det är något vettigt att hålla på med sådant i en högskola, men det är väl bara min ringa mening.

 

Kundlojalitet (Mossberg & Sundström 2012, 29)är ett centralt begrepp inom marknadsföring. Man kans kategorisera en produkts eller ett företags kunder med avseende på hur lojala de är. T.ex. har ett företag kunder som om och om använder samma service fastän de inte skulle vilja, och varför? Hur skall företaget kunna ändra kundens åsikt, eller är det viktigare att sätta mera tanke på de redan lojala kunderna?

 

Differentiering (Kotler m.fl. 2008, 419)är ett sätt för ett företag med hjälp av t.ex. marknadsföring att göra sig till annorlunda än de andra företagen på marknaden. Med bra differentiering vinner ett företag många kunder eftersom de är annorlunda än något annat företag på marknaden.

 

Ett centralt begrepp i marknadsföring är målgruppsanalys. Att göra målgruppsanalys är mycket centralt för företagen, och innebär att företaget gör en analys av segmenten och sedan bestämmer vilka aktiviteter samt strategier ska användas för att bearbeta dem (Mossberg & Sundström 2011, 208).

 

Marknadsplanering är mycket centralt inom marknadsföringen. Detta begrepp innebär att man gör en plan över marknadsföringsprocessen och sedan väljer ett instrument för genomförandet av marknadsföringsaktiviteterna (Mossberg & Sundström 2011, 358). Detta begrepp innebär en mycket komplex verksamhet.

 

Enligt mig är företagets affärsidé (Mossberg, Sundström, 2013, s. 48) ett centralt begrepp inom marknadsföring, eftersom hela företagets verksamhet grundar sig på en genomtänkt och bra affärsidé. Det är viktigt att företaget har en välformulerad affärsidé. Det är viktigt att alla på företaget, också dess marknadsförare är medveten om denna affärsidé för att kunna marknadsföra företaget på ett rätt sätt så att marknadsföringen når rätt kundgrupp. Allt företaget gör bygger på affärsidén, också marknadsföringen.

 

Intern marknadsföring är ett centralt begrepp som hänger ihop med företagets affärsidé. Det är i princip hur man internt kommunicerar ut affärsiden till samtliga arbetare inom företaget så att alla hålls uppdaterade och kan representera företaget på ett önskvärt sätt som stöder företagets affärsidé.(Mossberg, Sundström, 2013, s. 53)

 

Företagsmission är en term som används då man definierar värderingar inom företaget. Missionen kan svara på frågor som exempelvis: Vad gör oss speciella? Hurdant företag är vi? Vad vill vi erbjuda åt våra kunder? Vad vill vi nå och skapa som ett företag/en organisation? (Kotler m.fl. 2008, 51)

 

Då man marknadsför en produkt kan det vara viktigt att veta hur demografin ser ut inom kundgruppen. Demografi är forskningen av en grupp av människor där man analyserar exempelvis etnicitet, åldersklass, inkomst, utbildning.

 

Customer satisfaction – Kundtillfredsställelse. Dvs. att kunderna är så nöjda som möjligt med företagets produkter.

 

Customer Value – Kundvärde. Dvs. att kunderna lägger ett värde på varan.

 

Källor:

Mossberg, L., Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur

 

Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J. (2008). Principles of Marketing. Pearson Education: Prentice Hall.

Reflektioner

I introduktionskapitlet i Principles of Marketing (Kotler, m.fl., 2008, 4) tas direkt upp ett case gällande Nike. I caset går man igenom hur deras brand har uppstått, vilka förändringar som har skett, vilka effekter företagets framgång har haft till brandet och dessutom hur deras marknadsföring har förändrats genom tiden. Enligt den ovannämnda boken marknadsför Nike inte endast skor, utan också ett sätt att leva, en sorts attityd. Det tas också upp att efter en lång tid av tillväxt sjönk försäljningen av Nikes produkter vilket enligt någon onämnd analytiker i alla fall delvis berodde på att nike blev alldeles för ”mainstream” och därmed försvagades deras brand som förknippades med en viss speciell livsstil och attityd. Detta ledde till att Nike började bygga om sitt brand och fokusera mera på att tillfredsställa konsumenternas behov. Hur man kan aktivt själv som organisation eller individ förändra på sitt brand och hur marknaden och diverse andra saker (exempelvis framgång) indirekt påverkar på brandet tycker jag är intressant.

I Principles of Marketing ( Kotler, m.fl., 2008,  6) skrivs att makrnadsföring i dagens läge är mycket mera än det klassiska ”telling and selling” utan att marknadsföringen fokuserar sig mera på att tillfredställa ett behov och att analysera ifall det finns en plats för någon slags produkt på marknaden innan själva produkten har producerats. På följande sida ( Kotler, m.fl. 2008, 7) nämns som ett exempel Smart-bilen som tillverkades för att uppfylla en efterfråga på små, förmånliga, stiliga bilar för unga chaufförer i städer.

På sidan 10 i Principles of Marketing skrivs att marknadsföring kan endast hända då det kan uppkomma en marknad. Jag tyckte att det var intressant att läsa om hur (enligt författarna) själva marknaden uppstår, vilka faktorer som påverkar och vilka krav som måste ställas för att det skulle ske.

X/X Niklas Granholm 36833

Källor:

Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J. Principles of Marketing, fourth edition, 2004.

En första inblick på marknadsföring

Introduktionskapitlet till Principles of Marketing av Philip Kotler m.fl. (2008) tar upp basfakta om marknadsföring och går relativt fort in pån olika marknadsföringsteorier. Vi alla är bekanta med vad marknadsföring är, eftersom vi t.ex. ser reklam runtomkring oss hela tiden, i TV:n, ute på stan osv. (Kotler, m.fl. 2008 s. 6 ) Det finns ett enormt nätverk av människor bakom all marknadsföring och det mesta handlar om att vinna åt sig kunder samt att tillfredsställa deras behov. Nöjda kunder köper samma vara om och om igen.

B2B (Business to business) och B2C (Business to Consumer) tas också upp redan i introduktionskapitlet (Kotler, m.fl. 2008 s. 7) koncentrerar man dock mer på B2C. Man konstaterar att marknadsföring är en process där både marknadsförare och konsumenter försöker tillfredsställa sina behov och vad de vill ha (Kotler, m.fl. 2008 s. 8 ).

Även många teorier representeras redan i introduktionskapitlet. En av dem är hur man med hjälp av marknadsföring vill skapa ett kundvärde för varan samt hur man skapar kundrelationer. Det är fråga om en process där man först skall förstå vad det är som kunden vill ha och till slut kunna utveckla relationerna till kunden (Kotler m.fl. 2008 s. 7 ).

Marknadsföring handlar om många olika saker. Det är en process där flera aspekter är relevanta och marknadsföring berör oss alla.

Källor: Kotler, Armstrong, Wong och Saunders: Principles of Marketing 2008, Fifth European Edition

Sonja L. 38044

Reflektioner om marknadsföring

Det är intressant att tänka på hur krävande en fungerande marknadsföring är i dagens samhälle. Det är många faktorer företagen måste kunna hålla med i utvecklingen för att lyckas. I boken Marknadsföringsboken (2011) nämner Mossberg och Sundström att de rådande trenderna för tillfället är hållbarhet, teknik och upplevelser. Hållbar utveckling är ett begrepp som det talas mycket om i samhället, vilket innebär att utvecklingen idag inte får förstöra möjligheten för kommande generationer att kunna utveckla sig. Teknik är nog det viktigaste marknadsföringsmedlet, och även det mest effektiva. Sociala medier har erbjudit tillfällen att nå ut till mångsidigare marknader, men även e-handel har förändrat vårt köp-beteende.

Enligt mig är begreppet Word-of-mouth intressant eftersom det beskriver hur människans sociala natur kan ”förstöra” även en bra marknadsföring.  Begreppet har samband med kundtillfredsställelsen, och det är därmed viktigt för företaget att kunna göra en kund nöjd med sitt köp av vara eller tjänst. Begreppet kundtillfredsställelse kan definieras som ett tillstånd hos kunden när hon känner sig att hon fått det som förväntats av varan eller tjänsten (Mossberg & Sundström 2011, s. 28). Olika kunder kan känna sig nöjda över olika saker i köpet, vilket förstås har utgångspunkten i vad kunden har förväntat sig. Även den så kallade marknadsföringsmixen, som handlar om verktyg som används för att för att lyckas genomföra exempelvis ett köp. Denna mix består av produkt, plats, pris och påverkan, som även kan kallas 4P-modellen (Mossberg & Sundström 2011, s.32). Man har dock funderat på om denna modell börjat bli lite föråldrad, och börjat tänka sig att en eventuell 7P-modell.

X/X  Ulrika S. 36724

Källa: Mossberg, L., Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. Lund: Studentlitteratur

Individuell reflektion om marknadsföring

Marknadsföring är ett brett begrepp. Internationell marknadsföring kan definieras som en kombination av att genom planering, kampanjer och försäljning av produkter och tjänster göra vinst i många länder. (Caterna, Gills och Graham 2009, 9). Denna definition är rätt rakt på sak och tar ett affärsliknande synsätt på saken. Visst är ju tanken med marknadsföring att försöka göra reklam för sin produkt och att få den sålt, men jag anser att marknadsföring borde ta fasta på andra aspekter också, som till exempel upplevt kundvärde och olika kundförhållande. Detta fenomen kallas ”relationship marketing” (Kotler, Wong, Sanders och Armstrong, 2005, 11). ”Relations marketing” gäller inte bara konsumentförhållande, utan också förhållande med leverantörer och distributörer. En bra marknadsförare förstår alla sidor av marknadsföring.

Konsumentvärde bygger på vilken uppfattning kunden får av ett visst märke, vad ett speciellt märke betyder för just denna kund.(Kotler, Wong, Sanders och Armstrong, 2005, 10) Kundvärde tar också i beaktande om kunden anser att produkten tillfredställer hans eller hennes behov. Är varumärkets kläder sköna, behändiga eller trendiga? Har märket ett känslomässig koppling till kunden?
Marknadsförare siktar hoppeligen på att skapa ett varumärke och ett kundförhållande genom att försöka skapa ett värde för varumärket. Ibland kan dock varumärket ses på ett annat sätt än vad företaget tänkt.Nike är ett exempel på detta. De lyfts fram olika sätt Nike har gjort för att marknadsföra och branda sitt varumärke. Paradoxalt nog har Nikes framgång och igenkänlighet lett till att märket inte mera ses som trendigt utan mera vardagligt. Här lyfts ett av marknadsföringens största problem fram, hur kan man förnya ett märke som funnits på marknaden länge? Hur kan man fortsätta att differentiera ett redan känt märke utan att förlora lojala kunder? (Kotler, Wong, Sanders och Armstrong 2005, 4.)
Sammanfattningsvis ansr jag personligen att det är viktigt att förstå de olika aspekterna som marknadsföring medför, att förstå att den inte bara riktar sig mot konsumenter utan också andra kanaler. Det är viktigt att skapa förhållanden med olika grupper genom positivt och ihågkomlig marknadsföring, för att garantera återkommande och lojala kunder och olika former av leverantörer. Men samtidigt måste marknadsförare förstå var gränsen går till bra smak, och inte göra för mycket reklam för ett märke, som i fallet med Nike. Ett igenkänligt varumärke, som representerar företaget är positivt, men får inte dras till överdrift.

Victoria G. 37607

Källor: Kotler, Wong, Sanders och Armstrong ( 2005)Principles of marketing, fjärde europeiska utgåvan.
Caterna, Gills och Graham(2009)International Marketing.

Annonser